A FK

Zostaliśmy zaproszeni do udziału w dwóch konkursach fotograficznych: “ZAMOŚĆ I ROZTOCZE W OBIEKTYWIE ” oraz "MOJA SZKOŁA W OBIEKTYWIE". Osoby chętnbe do wzięcia udziału proszeni są o jak najszybszy kontakt z panem Kapuścińskim.

 W obu konkursach czekają na Was atrakcyjne nagrody. Zwycięzcy otrzymają także dodatkowe punkty na świadectwie ukończenia gimnazjum! Naprawdę warto!

 

CHCIAŁBYM ZOBACZYĆ PRACE PRZYNAJMNIEJ 3-5 DNI PRZED TERMINAMI PODANYM W PNIŻSZYCH REGULAMINACH :)

 

FK 001

 

REGULAMIN VI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

“ZAMOŚĆ I ROZTOCZE W OBIEKTYWIE ”

1. PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu.

1.2. Patronem honorowym jest Prezydent Miasta Zamościa Pan Marcin Zamoyski oraz Roztoczański Park Narodowy.

1.3. Patronem medialnym jest portal internetowy Zamość onLine – www.zamosconline.pl.

1.4. Sponsorem konkursu jest Biuro Turystyki ZAMOŚĆ – ROZTOCZE TRAVEL www.zamosc-roztocze.travel.pl

1.5. Celem Konkursu jest popularyzacja fotografii wśród młodzieży szkolnej i ukazanie piękna Zamościa i Roztocza.

1.6. W Konkursie może brać udział każdy uczeń gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, który zajmuje się fotografią amatorsko, z wyjątkiem pracowników Organizatora i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.

1.7. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

2. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

2.1. Każdy uczestnik może nadesłać po jednym zdjęciu na każdy temat:

2.1.1 „ Zamość – Miasto Idealne“

2.1.2 „Roztocze – Roztoczańskie Krajobrazy“.

2.2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.

2.3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach tematycznych.

2.4. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs w formie elektronicznej.  2

2.5. Prace należy wysyłać ades: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY) oraz dołączyć informacje z następującymi danymi, identyfikującymi autora: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły, oraz klasa, której autor zdjęć jest uczniem, wykaz nadesłanych prac z opisem (tytuł pracy i miejsce wykonania)

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

2.7. Fotografie zostają nadesłane w postaci elektronicznej w formacie JPG lub TIF o rozmiarze 1500 pikseli (większy bok).

2.8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora VI Konkursu Fotograficznego, w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszą na

Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)."

2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

2.10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

3. TERMINARZ

3.1. Termin nadsyłania prac mija dnia 20 marca 2014 roku (decyduje data dostarczenia przesyłki e-mail organizator nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi).

3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

3.3. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 31 kwietnia 2014 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.  3

3.4. Wyniki Konkursu, oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną podane na stronach CKZiU www.cku.zamosc.pl oraz Zamość onLine www.zamosconline.pl

3.5. Uroczyste rozdanie nagród, oraz wystawa najlepszych i wyróżnionych prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul Akademicka 8 22-400 Zamość (parter budynku dawnej Akademii Zamojskiej). O terminie uroczystości uczestnicy zostaną powiadomieni.

4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

4.1. Organizator przewiduje następujące nagrody:

4.1.1. za zajęcie I miejsca – fotograficzny aparat cyfrowy;

4.1.2. za II miejsce – sprzęt fotograficzny;

4.1.3. za zajęcie III miejsca – sprzęt fotograficzny;

4.1.4. Wyróżnienia – albumy fotografii.

5. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH

5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie CKZiU Zamość, Zamość onLine oraz w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.

5.2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.

5.3. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie regulaminu konkursowego pkt. 2.8.

 

***

 

FK 002

 

 

 

REGULAMIN X FOTO – KONKURSU PT.:

”Moja szkoła w obiektywie”

 

§ 1

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez Podlaską Agencję Consultingową „RECTUS – WOC” Sp. z o.o.

Instytucje i osoby wspierające:

-          Studium Celne (sponsor główny),

-          Helena Wasilewska – Bank Spółdzielczy (sponsor generalny),

-          Ewa i Andrzej Staniszewscy – Kodak EXPRESS (sponsor  merytoryczny),

-          www.interwizja.edu.pl

-          Polsko-Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej,

-          Elżbieta Buczyńska – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli RECTUS

-          PTE Koło Biała Podlaska,

-          Waldemar Czernicki –Redaktor Naczelny Kwartalnika Celnego,

-          Adam Trochimiuk – fotoreporter Słowa Podlasia,

-          Tadeusz Kucharuk – Stowarzyszenie Polska w UE,

§ 2

Miejsce realizacji

Konkurs organizowany jest na terenie województwa lubelskiego i nazywany jest Foto – Konkursem.

§ 3

Informacje ogólne

Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach  i zakładach wzajemnych. Konkurs na charakter otwarty. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Temat konkursu to ”Moja szkoła w obiektywie”.

Celem konkursu jest:

  • utrwalenie w formie fotografii lub filmu pięknych miejsc wokół szkoły,
  • rozwijanie fascynacji młodzieży fotografią i filmem oraz pogłębianie umiejętności tworzenia reportażu, a tym samym przybliżenie pracy dziennikarskiej,
  • promocja szkoły,
  • wykształcenie umiejętności obserwacji najciekawszych zjawisk i miejsc,
  • rozwinięcie u uczniów umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i metod technologii informacyjnej i komunikacyjnej do przygotowania fotoreportażu.

§ 4

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenie do konkursu polega na nadesłaniu w przewidzianym terminie pracy konkursowej wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa. Z każdej szkoły może zgłosić się kilku lub kilkunastu uczniów, ale każdy z nich przygotowuje indywidualnie i samodzielnie własną pracę na temat "Moja szkoła w obiektywie”. Nadsyłając prace na Foto – Konkurs uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich do celów związanych z Foto – Konkursem.

§ 5

Harmonogram konkursu

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31.03.2014 r. Prace należy przesyłać wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa zamieszczoną na stronach www.interwizja.edu.pl lub www.rectus.edu.pl za pomocą Internetu w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wywołane bądź na płytach CD dostarczyć do biura organizatora:

Podlaska Agencja Consultingowa „RECTUS-WOC” Sp. z o.o.

ul. Warszawska 14, p.6

21-500 Biała Podlaska

Praca powinna zawierać oryginalne fotografie lub film wykonane przez uczniów dowolną techniką, do których należy dołączyć krótki opis (max 500 znaków do każdego zdjęcia/filmu).

Prace oceni Jury, powołane przez organizatora. Jury wybierze 10 najlepszych prac w kategorii zdjęcie i 3 najlepsze prace w kategorii film. Werdykt Jury jest nieodwołalny. Wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.  

Niezależnie od Jury, prace oceniać będą także internauci. Głosowanie internautów odbędzie się w dniach 03.04.2014 - 10.04.2014 r. W Internecie pod głosowanie internautów będą wystawione prace zajmujące pierwszych 10 miejsc w kategorii zdjęcie (w ocenie jury), oraz wszystkie nadesłane filmy.

            O ostatecznych wynikach obrad jury powiadomimy e-mailem lub drogą pocztową do dnia 14.04.2014 r. Oficjalna lista laureatów Foto – Konkursu oraz nagrodzone prace będą umieszczona na stronach internetowych organizatora: www.interwizja.edu.pl i www.rectus.edu.pl.

Ok. 16 kwietnia 2014 r. nastąpi otwarcie wystawy prac konkursowych w siedzibie organizatora. Pierwszego dnia wystawy odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.

Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą oceniane.

§ 6

Praca konkursowa

Praca powinna zawierać od jednej do pięciu fotografii lub krótki film (od 2 do 4 minut) wykonanych przez uczniów dowolną techniką (kolorowe lub czarno-białe, przy użyciu sprzętu tradycyjnego lub cyfrowego), do których należy dołączyć deklarację uczestnictwa.

Deklaracja powinna zawierać dokładne dane dotyczące szkoły i autora prac konkursowych (adresy pocztowe i elektroniczne) oraz krótki opis (max. 500 znaków do każdego zdjęcia lub filmu).

Ocena prac zgłoszonych do Foto – Konkursu będzie oparta na następujących kryteriach:

-          wartość merytoryczna prac,

-          oryginalność pomysłu wykonania pracy,

-          trafność doboru fotografii/filmu,

-          artystyczna strona pracy,

-          umiejętność przekazu informacji.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania i nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych. Prosimy uczestników Foto – Konkursu o zachowanie negatywów, kopii prac lub CD-ROMów. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac podczas przesyłki.

§ 7

Nagrody

Prace zostaną umieszczone na stronach internetowych organizatora www.interwizja.edu.pl oraz www.rectus.edu.pl

            Autorzy 10 najlepszych prac (w ocenie Jury) w kategorii zdjęcie oraz autorzy 3 prac w kategorii film zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez organizatorów i sponsorów konkursu. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymają również autorzy prac w kategorii zdjęcie i w kategorii film, którzy zajmą pierwsze miejsce w głosowaniu internautów.

Nagrody zostaną wręczone pierwszego dnia wystawy lub będą do odebrania w biurze organizatora.

Brak możliwości kontaktu ze zwycięzcą w ciągu 20 dni od jego wyłonienia lub stwierdzenie jego nieprawdziwych danych spowoduje wybranie kolejnego laureata z puli finalistów.

Kwestie nienormowane regulaminem a dotyczące konkursu zawsze rozstrzyga organizator.

§ 8

Kontakt z organizatorem

Podlaska Agencja Consultingowa „RECTUS-WOC” Sp. z o.o.

ul. Warszawska 14, p.6

21-500 Biała Podlaska

tel. (083) 343-14-60

fax. (083) 343-14-60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

ZAPRASZAMY!

CHCIAŁBYM ZOBACZYĆ PRACE PRZYNAJMNIEJ 3-5 DNI PRZED TERMINAMI PODANYM W POWYŻSZYCH REGULAMINACH!