Wyprawka szkolna 2014/2015

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników można pobierać w sekretariacie Gimnazjum w Miączynie lub ze strony internetowej www.gmiaczyn.pl

 Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do 05 września 2014 r. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu. Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT  wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek. 

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania objęto następujących uczniów klas I-III gimnazjum:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas I-III gimnazjum - niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. /do kwoty 225 zł/.

Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym gimnazjum korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł./do kwoty 770 zł/.

Dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania./do kwoty 350 zł/.

*Dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł./do kwoty 607 zł/.

Loading...