A 11

W dniu 9 listopada 2018 roku odbyła się uroczystość poświęcona 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście: p. Ryszard Borowski - Wójt Gminy Miączyn, p. Krzysztof Kaczoruk - Radny Powiatu Zamojskiego, pracownicy gabinetu stomatologicznego - dr Grzegorz Zwolak z asystentką p. Dominiką Tylec, przedstawiciele rodziców - p. Ewa Gontarz - przewodnicząca Rady Rodziców, p.  Irena Hrycuniak, p. Iwona Lickiewicz, p. Magdalena Sołopa, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły oraz wszyscy uczniowie.

Uroczystość przygotowały: Magdalena Bartnik i Bożena Stoń - montaż słowno- muzyczny; opiekun projektu edukacyjnego p. M. Potocka; A. Romańska, J. Cymborska - dekoracje.

Celem uroczystości było:

 • Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • Wzbogacenie wiedzy uczniów o historycznym wydarzeniu - odrodzeniu państwa polskiego.
 • Uwrażliwienie uczniów na losy kraju i narodu.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz poczucia dumy z dokonań przeszłych pokoleń.
 • Uświadomienie młodzieży ciągłości historii i roli wartości moralnych w życiu narodu.
 • Kultywowanie tradycji narodowych.
 • Wdrażanie do przyjmowania odpowiednich postaw wobec treści oraz symboli narodowych.
 • Wyrażanie szacunku wobec święta narodowego poprzez odpowiedni strój i postawę.
 • Integracja społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym.
 • Rozwijanie współpracy między nauczycielami.
 • Budowanie więzi i pozytywnych relacji pomiędzy nauczycielami i uczniami.
 • Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Pocztu Sztandarowego Gimnazjum w Miączynie, a następnie, punktualnie o godzinie 11.11 wspólnie odśpiewano hymn państwowy. Pani dyrektor J. Bratkowska powitała wszystkich uczestników, przedstawiła program uroczystości, a następnie uczniowie zaprezentowali program poetycko- muzyczny pod hasłem - cytatem wypowiedzi Jana Pawła II O ziemio polska! Ziemio trudna! Bądź pozdrowiona!

W programie ukazującym trudne dzieje naszej Ojczyzny i patriotyczne postawy naszych rodaków znalazły się utwory wybitnych polskich poetów: C. K. Norwida, L. Staffa, H. Bocheńskiej, J. Mączki, J. Szczepkowskiego i K. Wojtyły, a także fragmenty wypowiedzi Józefa Piłsudskiego i Johna Kennedyego. Recytacji towarzyszyły nagrania pięknej muzyki: etiudy c-moll Rewolucyjnej i nokturnu e-moll F. Chopina, Poloneza Ogińskiego, piosenki Biały krzyż K. Klenczona. Program literacki przeplatały pieśni patriotyczne i legionowe w wykonaniu uczniów: Rota w dwóch wersjach, Pierwsza kadrowa, Pierwsza brygada, a także współczesna piosenka Taki kraj. Uroczystość uświetniła także stosowna dekoracja, na którą składały się: cytat z wypowiedzi Jana Pawła II oraz portrety osób, które odegrały ważną rolę w dziele odbudowy niepodległości naszego państwa: W. Korfantego, W. Witosa, I. Daszyńskiego,
R. Dmowskiego, I.J. Paderewskiego, K. Sosnkowskiego, J. Hallera, E. Rydza- Śmigłego i J. Piłsudskiego.

W drugiej część uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie klas III gimnazjum: A. Kołtun i D. Bielecki przedstawili prezentację:  Ocalić od zapomnienia – Zamojszczyzna na drodze ku niepodległości. Została ona przygotowana w ramach projektu edukacyjnego z języka polskiego realizowanego przez grupę 12 uczniów gimnazjum:  Klasa IIIA: E. Woźniak, O. Jarosiewicz, J. Pac, G. Kupiec, M. Krupa, D. Bielecki, A. Nowosad, M. Nowosad, P. Czerwiński, K. Oleszczak, Klasa IIIB: A. Bidiuk,  K. Antoszek oraz nauczyciela przedmiotu – M. Potocką. W prezentacji przedstawiono najważniejsze cmentarze  na Zamojszczyźnie z czasów I wojny światowej.

Temat projektu został zaproponowany przez Panią Dyrektor J. Bratkowską. Projekt stworzony został przez nauczyciela języka polskiego i wynikał z obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości oraz problematyki omawianej na zajęciach. Nacisk położony został na kształtowanie postaw patriotycznych, w tym szacunku dla środowiska lokalnego i jego historii.

Lubelszczyzna, w tym i Zamojszczyzna, odegrały ważną rolę w działaniach wojennych I wojny światowej. Cmentarze wojskowe wskazują na tragizm i heroizm żołnierskiej śmierci i stanowią zbiorowy pomnik żołnierskiego bohaterstwa. Są symbolem walki o ojczyznę. Wszystkie cmentarze i mogiły z okresu I wojny światowej kryją ciała naszych rodaków.

Projekt edukacyjny Ocalić od zapomnienia – Zamojszczyzna na drodze ku niepodległości miał na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę między innymi poprzez ukazanie miejsc na Zamojszczyźnie uświęconych krwią tych, którzy walczyli o wolność  naszej Ojczyzny. Pamięć o nich powoli się zaciera, dlatego niezbędne jest przekazanie kolejnym pokoleniom informacji o tych miejscach i uczczenie pamięci ludzi, którym zawdzięczamy życie w wolnej Polsce.

W terminie od września do listopada br. młodzież przygotowywała dokumentację zdjęciową. Fotografie przedstawiają cmentarze i mogiły poległych w czasie I wojny światowej. Uczniowie wyszukiwali informacje na ich temat, a następnie opracowana została prezentacja.

Cele edukacyjne projektu były zgodne z Programem Wychowania Patriotycznego, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Programem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę ustalonym przez Prezydenta RP oraz podstawą programową języka polskiego dla II,  III i IV etapu edukacyjnego:

 • rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;
 • kształtowanie właściwych postaw patriotycznych;
 • uczczenie pamięci tych, którym zawdzięczamy wolne państwo;
 • przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy o czasach marzeń o wolność i walki o jej odzyskanie;
 • doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć i myśli;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią;
 • świadomość języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji;
 • podejmowanie refleksji nad znaczeniami słów i dążenie do ich dokładnego rozumienia;
 • pogłębianie znajomość etyki mowy;
 • dostosowywanie sposobu wypowiadania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu;
 • dostrzeganie związku języka z obrazem świata;
 • świadomość i ocena własnej kompetencji językowej;
 • samodzielne docieranie do informacji;
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania interesujących ucznia wiadomoś

Cele praktyczne projektu były następujące:

 • stworzenie przez uczniów folderów i prezentacji o ludziach, którzy walczyli na terenie Zamojszczyzny o wolność Polski i zginęli w jej obronie;
 • stworzenia mapy bitew (potyczek), które rozegrały się na terenie powiatu Zamojskiego;
 • sprawne posługiwanie się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny;
 • tworzenie wypowiedzi ze świadomością ich funkcji sprawczej;
 • rozróżnianie i omawianie na wybranych przykładach funkcji języka;
 • tworzenie wypowiedzi i stosowanie języka w aktach komunikacji;
 • stosowanie zasad etyki językowej;
 • tworzenie spójnej pod względem logicznym i składniowym wypowiedzi na zadany temat;
 • tworzenie przedmiotowych baz danych zawierających informacje zdobywane w toku nauki;
 • stworzenie dokumentacji projektu i umieszczenie jej na stronie internetowej gimnazjum;
 • przygotowanie raportu z realizacji projektu edukacyjnego.

Częścią projektu było także przygotowanie przez Panią Dyrektor Jadwigę Bratkowską oraz Panią Agatę Romańską mapy bitew i potyczek, które miały miejsce podczas I wojny światowej na terenie Zamojszczyzny. Mama stanowiła idealne dopełnienie prezentacji. Będzie także doskonałą pomocą dydaktyczną.

Projekt został zaprezentowany podczas uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, które odbyły się 9 listopada 2018 roku.

Zaprezentowany program spotkał się z dużym zainteresowaniem wszystkich odbiorców. Cele uroczystości zostały w pełni osiągnięte.

Bożena Stoń, Monika Potocka