Pracownia języka angielskiego

Pracownia języka angielskiego

Pracownia języka angielskiego

Pracownia biologiczna

Pracownia biologiczna

Pracownia biologiczna

Pracownia chemiczna

Pracownia chemiczna

Pracownia chemiczna

 Sala filmowa

Sala filmowa

Pracownia fizyczna

Pracownia fizyczna

Pracownia fizyczna

Pracownia geograficzna

Pracownia geograficzna

Pracownia geograficzna

 Sala historyczna

Sala historyczna

Sala historyczna

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa

Sale matematyczne

sala matematyczna

Sala matematyczna

Sala matematyczna

Sala matematyczna

 Sala plastyczna

Sala plastyczna

Sala polonistyczna

Sala polonistyczna

Sala polonistyczna

Sala języka rosyjskiego

Sala języka rosyjskiego

 

Artykuł w budowie ...

 Pedagog szkolny – mgr Beata Leluch

 „ W wychowaniu chodzi, bowiem o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, aby bardziej "był", a nie tylko więcej "miał" - aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, aby również umiał bardziej "być" nie tylko z "drugimi", ale także i "dla drugich."

Papież Jan Paweł II

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek    

8:00 – 13:15

Wtorek    

8:00 - 14:15

Czwartek    

8:00 – 14:15

Piątek    

8:00 – 14:15

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • chcesz podzielić się swoją radością sukcesem;
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;
 • nie czujesz się bezpiecznie, jesteś w konflikcie z rówieśnikami lub dorosłymi.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PEDAGOG SZKOLNY W ŚWIETLE PRAWA OŚWIATOWEGO

     Pedagog szkolny to stanowisko nauczyciela powołanego do sprawowania opieki wychowawczej nad młodzieżą w szkole i poza szkołą oraz do koordynowania współpracy z domem.

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku, gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Rola pedagoga:

 1. Koncepcja pracy ukierunkowana na przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym, uwypuklająca pracę dydaktyczno-wyrównawczą, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wszelką pomoc w zakresie skutecznego realizowania programu szkolnego.
 2. Koncepcja pracy uwypuklająca działalność interwencyjną, środowiskową i socjalną.  Przy takim ukierunkowaniu pedagog załatwia w szkole wiele spraw doraźnych, związanych z sytuacją bytową, wychowawczą i społeczną podopiecznych.
 3. Koncepcja pracy polegająca na przyjmowaniu roli koordynatora i mediatora w sprawach związanych z nauką i wychowaniem, organizowanie masowej działalności profilaktycznej i terapeutycznej. Dokonując wyboru takiej opcji pedagog szkolny nastawia się na szybkie ujawnienie i rozpoznanie sytuacji zagrażających dziecku w prawidłowym rozwoju, tkwiących w samym uczniu, jego rodzinie, w podejściu nauczyciela, a także wynikających z zaburzeń kontaktów rówieśniczych.
 4. Wspieranie oddziaływań wychowawczych rodziców, wychowawców i nauczycieli;
 5. Szacunku dla osób korzystających z pomocy;
 6. Zachowania dyskrecji powierzonych spraw;
 7. Obiektywizmu i równego traktowania osób i instytucji uczestniczących w procesie pomagania;
 8. Profesjonalizmu polegającego na podejmowaniu wszystkich koniecznych – dla udzielenia skutecznej pomocy – kroków;
 9. Poszanowania praw dziecka, pozostałych uczniów, rodziców i nauczycieli;
 10. Skoncentrowania swoich działań na sprawach wychowawczych dla ochrony młodzieży przed demoralizacją;
 11. Odpowiedzialności za wszystkie podejmowane działania.
 12. Poradnictwo i konsultacje udzielane wychowawcom i nauczycielom

 

Zasady ogólne:

W pracy pedagog przestrzega następujących zasad:

 1. Wspieranie oddziaływań wychowawczych rodziców, wychowawców i nauczycieli;
 2. Szacunku dla osób korzystających z pomocy;
 3. Zachowania dyskrecji powierzonych spraw;
 4. Obiektywizmu i równego traktowania osób i instytucji uczestniczących w procesie pomagania;
 5. Profesjonalizmu polegającego na podejmowaniu wszystkich koniecznych – dla udzielenia skutecznej pomocy – kroków;
 6. Poszanowania praw dziecka, pozostałych uczniów, rodziców i nauczycieli;
 7. Skoncentrowania swoich działań na sprawach wychowawczych dla ochrony młodzieży przed demoralizacją;
 8. Odpowiedzialności za wszystkie podejmowane działania.

 

Pomoc wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców:

Zadania pedagoga w tym obszarze obejmują:

 1. Poradnictwo i konsultacje udzielane wychowawcom i nauczycielom
  • Pomoc w analizie działań i sytuacji
  • Pomoc w planowaniu dalszych działań wychowawczych czy interwencyjnych
  • Pomoc w zwiększaniu skuteczności oddziaływań wychowawczych
  • Udzielanie informacji o innych instytucjach świadczących pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów i rodziców i pomoc w nawiązaniu z nimi kontaktu
  • Informowanie o możliwościach dalszego kształcenia młodzieży
 2. Podejmowanie wspólnych działań wspólnych wychowawcą i nauczycielem, gdy ten samodzielnie podjął wszystkie należne działania, wspólnych mimo to nie przyniosły one oczekiwanego skutku.
 3. Sygnalizowanie wychowawcom ujawnionych zagrożeń i należnych działań.
 4. Podejmuje interwencje wychowawcze w klasach, gdy wychowawca – nauczyciel jest stroną konfliktu. Interwencje mają charakter negocjacji lub inną formę i powinny zmierzać do rozwiązywania a nie ukrycia konfliktu. Działania te podejmuje samodzielnie po konsultacji z Dyrektorem lub na prośbę którejś ze stron konfliktu (uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektora). O tych działaniach pedagog powiadamia dyrektora szkoły. W przypadku ostrych konfliktów pedagog szkolny może zwrócić się o pomoc do specjalistów spoza szkoły.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci i młodzieży

Pedagog na terenie placówki udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom:

 1. W przypadku, gdy wychowawca wykorzystał swoje możliwości, a uczeń nadal potrzebuje pomocy i wyraża chęć skorzystania z pomocy pedagoga.
 2. W przypadku, gdy uczeń sam zwraca się o pomoc do pedagoga.
 3. Z własnej inicjatywy, jeśli uczeń przyjmie zaoferowaną pomoc.
 4. Ze wskazania poradni psychologiczno – pedagogicznej zawartego w opinii z badania przedstawionego szkole przez rodziców, w sprawach, które nie należą do obowiązków nauczycieli i wychowawcy.
 5. Na polecenie Dyrektora lub prośbę innych osób w tym rodziców.

Pomoc wychowawcza dla rodziców:

 1. Rozmowy indywidualne z rodzicami.
 2. Pedagogizacja rodziców w ramach zebrań oraz konsultacji.
 3. Prelekcje dla rodziców z osobami zaproszonymi z różnych instytucji współpracujących ze szkołą (z Policją, pracownikami PPP, itp.)
 4. Rozmowy z rodzicami w domu ucznia.
 5. Informowanie rodziców o formach i możliwościach pomocy poza szkołą.

Specyficzne zadania pedagoga:

 1. Ochrona dzieci i młodzieży przed demoralizacją, uszkodzeniem i zagrożeniem zdrowia psychicznego.
 2. Rozeznaje zagrożenia i potrzeby wychowawcze szkoły i środowiska, w którym szkoła działa.
 3. Działania w sytuacjach interwencyjnych.
 4. Współpracuje z nauczycielami odpowiedzialnymi za tworzenie i realizowanie szkolnych programów wychowawczych i profilaktycznych.
 5. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci, rodziców i nauczycieli.
 6. Wspiera Dyrekcję szkoły w zakresie spraw wychowawczych, planowania tych działań i określania potrzeb z tego zakresu.

Wyposażenie gabinetu:

Gabinet pedagoga spełnia następujące warunki:

 • gwarantuje możliwość intymności i poczucia bezpieczeństwa dla pedagoga i korzystających z pomocy;
 • gwarantuje możliwość nieskrępowanej rozmowy bezpośredniej;
 • gwarantuje możliwość ochrony danych osobowych i problemów osób korzystających z pomocy.

 

Największą wartością,

 której powinny być podporządkowane wszelkie poczynania pedagoga,

jest dziecko i jego dobro. I o tym nigdy nie należy zapominać!!!

 

Godziny pracy w naszej świetlicy szkolnej

Poniedziałek:

8:30 - 12:30 - Agata Romańska;

12:30 - 13:30 - Agata Romańska /karciana/

12:30 - 14:15 - Joanna Cymborska.

Wtorek:

8:30 - 12:30 - Agata Romańska;

12:30 - 14:15 - Joanna Cymborska;

14:15 - 15:00 - Joanna Cymborska /karciana/.

Środa:

8:50 - 12:30 - Agata Romańska;

12:40 - 14:40 - Joanna Cymborska;

13:30 - 14:15 - Agata Romańska /karciana/;

14:15 - 15:00 - Joanna Cymborska /karciana/.

Czwartek:

8:50 - 11:50 - Agata Romańska;

12:00 - 15:00 - Joanna Cymborska.

Piątek:

9:50 - 12:10 - Agata Romańska;

12:10 - 12:40 - Joanna Cymborska;

13:30 - 14:15 - Joanna Cymborska /karciana/.

 


Celem działań prowadzonych w świetlicy jest:

 • zapewnienie uczniom dojeżdżającym zorganizowanej opieki;
 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności podopiecznych;
 • wspomaganie procesu dydaktycznego;
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom;
 • kształtowanie właściwej postawy etyczno-moralnej oraz osobowościowych cech charakteru takich jak: pracowitość, uczciwość, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność;
 • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
 • ukazywanie możliwości efektywnego spędzania czasu wolnego;
 • przygotowywanie dekoracji okolicznościowych.

Imprezy organizowane w świetlicy szkolnej:

 • konkurs plastyczny poświęcony postaci Jana Pawła II – patrona szkoły;
 • kiermasze świąteczne;
 • międzyszkolny konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy;
 • projekty edukacyjne;
 • szkolne konkursy poświęcone znanym postaciom.

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

 

Język polski:

 • pani mgr Krystyna Kwiatkowska
 • pani mgr Monika Potocka
 • pani mgr Joanna Cymborska

Matematyka:

 • pani mgr Alicja Błaszczyńska
 • pani mgr Beata Różniatowska
 • pan mgr Sylwester Domina

Język angielski:

 • pan mgr Wojciech Kapuściński

Język rosyjski:

 • pani mgr Mirosława Orzechowska

Historia:

 • pani mgr Bożena Stoń

Wiedza o społeczeństwie:

 • pani mgr Magdalena Bartnik

 Fizyka:

 • pan mgr Mariusz Mielnik
 • pani mgr Patrycja Szot

Biologia:

 • pani mgr Ewa Kurpisz

Chemia:

 • pani mgr Patrycja Szot

Geografia:

 • pani mgr Barbara Giera

Wychowanie fizyczne:

 • pan mgr Krzysztof Dzierba
 • pan mgr Mateusz Łyko

Informatyka:

 • pani mgr Magdalena Bartnik
 • pan mgr Sylwester Domina

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • pan mgr Sylwester Domina

Plastyka:

 • pani mgr Agata Romańska

Zajęcia techniczne:

 • pani mgr Magdalena Bartnik

Zajęcia artystyczne:

 • pani mgr Ewa Kurpisz
 • pani mgr Agata Romańska
 • pan mgr Wojciech Kapuściński

Religia:

 • ks. mgr Piotr Szeptuch
 • ks. mgr Robert Fuk
 • pani mgr Jadwiga Bratkowska

Wychowanie do życia w rodzinie:

 • pani mgr Jadwiga Bratkowska

 Nauczycielem bibliotekarzem jest pani mgr Małgorzata Kaniowska.

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Poniedziałek    7:45 – 13:40

Wtorek            7:45 – 13:40

Środa               7:45 – 14.15

Czwartek         7:45 – 13.25

Piątek              7:45 – 13:40


 Biblioteka w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie zaczęła swoją działalność w roku szkolnym 2003/2004. Wcześniej jej siedziba mieściła się w Szkole Podstawowej. Wraz z podziałem obu bibliotek księgozbiór został przekazany do gimnazjum w ilości 398 woluminów. Na dzień dzisiejszy księgozbiór biblioteczny liczy 2996 książek. Część książek (ok. 300) pozyskano z Biblioteki Publicznej w Zamościu, ze Szkół Podstawowych w Świdnikach i Żukowie (po ich likwidacji) oraz prywatnych darczyńców, część zakupiono. Większość księgozbioru stanowią lektury, słowniki i encyklopedie.

Od grudnia 2005 r. w  bibliotece działa Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej.

W chwili obecnej uczniowie i pracownicy szkoły mają do dyspozycji 12 komputerów oraz 3 urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner).

Od roku 2008 biblioteka cyklicznie organizuje kiermasz podręczników szkolnych, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Na bieżąco są organizowane różne wystawy m.in.: Dzień Papieski, Światowy Dzień Książki, K.I. Gałczyński, St. Wyspiański, F. Chopin, J. Korczak, J. Tuwim, zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe, wystawki nt używek.

W minionych latach odbywały się konkursy szkolne: konkurs ortograficzny, konkurs o Janie Pawle II, St. Wyspiańskim, H. Sienkiewiczu, F. Chopinie, w tym roku szkolnym o J. Tuwimie.

Organizowane były również loterie fantowe na rzecz biblioteki.

Nauczyciel bibliotekarz we współpracy z nauczycielami i uczniami przygotowywał uroczystości szkolne oraz projekty edukacyjne. Były to: Święto Niepodległości, Dlaczego ważna jest dla nas Konstytucja 3- go Maja, Dzień Edukacji Narodowej, Katyń, Ocalić od zapomnienia – zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe.

Biblioteka

Biblioteka

ICIM

ICIM

Szkoła nosi nazwę: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie. Siedzibą placówki jest budynek Gimnazjum w Miączynie, Gmina Miączyn, powiat zamojski, województwo lubelskie.

Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Miączyn. Gimnazjum w Miączynie zostało założone Uchwałą Rady Gminy w Miączynie Nr VI/23/99 z dnia 9 marca 1999 r., która stanowi jednocześnie „Akt założycielski Gimnazjum w Miączynie”. Placówka jest jednostką budżetową.

Obwód szkoły obejmuje całą Gminę Miączyn tj.: Miączyn, Kol. Miączyn, Stacja-Miączyn, Ministrówka, Zawalów, Horyszów, Gdeszyn, Koniuchy, Kotlice, Niewirków, Poddąbrowa, Świdniki, Żuków, Czartoria, Frankamionka.

Uchwałą Rady Gminy Miączyn Nr XVI/89/08 z dnia 18 kwietnia 2008 roku nadano Gimnazjum w Miączynie imię Jana Pawła II.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu woj. lubelskie.

Gimnazjum jest szkołą publiczną przeznaczoną dla młodzieży w wieku od 13 do 16 lat, opartą na podbudowie programowej sześcioletniej szkoły podstawowej.

Prowadzi działalność: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na poziomach nauczania w klasach I – III. Cykl kształcenia trwa trzy lata

Misja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie

Gimnazjum jest szkołą:

 1. promującą chrześcijański system wartości;
 2. wspierającą wszechstronny rozwój ucznia, pełny rozwój jego talentów i zainteresowań;
 3. prowadzącą szeroki zakres dobrze zorganizowanych działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia;
 4. umożliwiającą uczniom, w toku powszechnie dostępnych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 5. zapewniającą uczniom bezpieczne i higieniczne warunki do nauki;
 6. wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą;
 7. udzielającą uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przy współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną;
 8. umożliwiającą wszystkim uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum;
 9. prowadzącą działalność informacyjną i szkoleniową umożliwiającą absolwentom świadomy wybór dalszego kierunku kształcenia w zakresie szkoły średniej poprzez:
  1. organizowanie zajęć z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu, firm marketingowych, przedstawicielami szkół średnich;
  2. poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne;
  3. rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
 10. która we wszystkich działaniach kieruje się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
 11. Wychowuje uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.
 12. Kultywuje tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogicznei opiekuńczo – wychowawcze.
 13. Orientuje na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.
 14. Przygotowuje młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.
 15. Ustawicznie diagnozuje potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich bezpośrednich „klientów” szkoły.
 16. Statutowe cele szkoły realizowane są przez dyrektora, nauczycieli oraz uczniów w procesie lekcyjnym, działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.

 

 

Wizja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie

Nasz absolwent:

 1. ma szacunek dla własnego państwa jako dobra wspólnego;
 2. ma szacunek dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, przygotowuje się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego;
 3. zna swoje prawa obywatelskie, rozumie zasady demokratycznego państwa;
 4. jest prawy;
 5. rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu;
 6. jest tolerancyjny;
 7. rozumie, że różnice miedzy ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym człowieku stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go;
 8. potrafi samodzielnie zaplanować swoją przyszłość, swoje uczenie się, i staje się coraz bardziej samodzielny w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym;
 9. jest przedsiębiorczy i odpowiedzialny. Zna podstawowe zasady ekonomii;
 10. jest twórczy i optymistyczny, ukierunkowany na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
 11. potrafi sprawnie posługiwać się komputerem oraz mądrze korzystać z nowoczesnego i bogatego źródła wiedzy – internetu;
 12. jest gotowy do współpracy i pracy w zespole;
 13. jest gotowy do wysłuchania innych i brania pod uwagę ich punktów widzenia,
 14. zna dobrze jeden język obcy i potrafi się nim posługiwać;
 15. opanował programowe treści nauczania, posiada umiejętność samokształcenia i nawyki stałego doskonalenia;
 16. rozumie podstawowe procedury prawne;
 17. posiada ukierunkowane nawyki prozdrowotne i proekologiczne, jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem dróg publicznych.

Drogi dochodzenia do celu:

 1. twórcza realizacja programu nauczania, wdrażanie innowacji pedagogicznych oraz programów autorskich;
 2. dobre wyposażenie biblioteki szkolnej jako centrum informacji naukowej;
 3. udział uczniów w konkursach, turniejach wiedzy i umiejętności oraz olimpiadach przedmiotowych;
 4. organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie z możliwościami i potrzebami szkoły;
 5. promowanie uczniów uzdolnionych;
 6. współpraca ze szkołami średnimi /liceum, szkoły zawodowe/;
 7. organizacja kół przedmiotowych, kół zainteresowań wprowadzających zagadnienia prawne;
 8. organizowanie i sukcesywne doposażenie pracowni szkolnych;
 9. szkolenie nauczycieli do wykorzystywania środków multimedialnych w procesie dydaktycznym;
 10. rozwijanie sprawności fizycznej uczniów oraz nawyku zdrowego trybu życia poprzez:
 11. realizację zagadnień prozdrowotnych w procesie dydaktycznym;
 12. organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych;
 13. organizację masowych imprez sportowych oraz wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych turniejów sportowych;
 14. wyłanianie i promowanie artystycznych dokonań młodych twórców;
 15. organizowanie wyjazdów na spektakle teatralne, seanse kinowe, wystawy prac malarskich;
 16. organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych;
 17. zapewnienie zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny warunków do nauki;
 18. zatrudnienie pedagoga w celu prowadzenia profilaktyki uzależnień, kształtowania u uczniów postaw asertywnych, pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z okresem kształtowania osobowości.

 

Sekretarz szkoły: mgr Joanna Cymborska

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek - piatek: 7:30 - 11:30.


 Do najważniejszych zadań sekretarza szkoły należy:

 • udzielanie informacji związanych z pracą i funkcjonowaniem szkoły;
 • prowadzenie ewidencji korespondencji;
 • przyjmowanie podań i wniosków od uczniów, rodziców i pracowników;
 • kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie  spotkań  z dyrektorem szkoły;
 • przyjmowanie składek na ubezpieczenie uczniów po ustaleniu ubezpieczyciela;
 • sporządzanie i wydawanie legitymacji szkolnych uczniom;
 • sporządzanie i wydawanie duplikatów i odpisów świadectw oraz innych dokumentów dla uczniów.


Sekretariat

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie

Adres:

ul Hrubieszowska 1

22-455 Miączyn

woj. lubelskie

 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Telefon: 84 6180035

Fax: 84 6180035