Szkoła nosi nazwę: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie. Siedzibą placówki jest budynek Gimnazjum w Miączynie, Gmina Miączyn, powiat zamojski, województwo lubelskie.

Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Miączyn. Gimnazjum w Miączynie zostało założone Uchwałą Rady Gminy w Miączynie Nr VI/23/99 z dnia 9 marca 1999 r., która stanowi jednocześnie „Akt założycielski Gimnazjum w Miączynie”. Placówka jest jednostką budżetową.

Obwód szkoły obejmuje całą Gminę Miączyn tj.: Miączyn, Kol. Miączyn, Stacja-Miączyn, Ministrówka, Zawalów, Horyszów, Gdeszyn, Koniuchy, Kotlice, Niewirków, Poddąbrowa, Świdniki, Żuków, Czartoria, Frankamionka.

Uchwałą Rady Gminy Miączyn Nr XVI/89/08 z dnia 18 kwietnia 2008 roku nadano Gimnazjum w Miączynie imię Jana Pawła II.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu woj. lubelskie.

Gimnazjum jest szkołą publiczną przeznaczoną dla młodzieży w wieku od 13 do 16 lat, opartą na podbudowie programowej sześcioletniej szkoły podstawowej.

Prowadzi działalność: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na poziomach nauczania w klasach I – III. Cykl kształcenia trwa trzy lata

Misja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie

Gimnazjum jest szkołą:

 1. promującą chrześcijański system wartości;
 2. wspierającą wszechstronny rozwój ucznia, pełny rozwój jego talentów i zainteresowań;
 3. prowadzącą szeroki zakres dobrze zorganizowanych działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia;
 4. umożliwiającą uczniom, w toku powszechnie dostępnych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 5. zapewniającą uczniom bezpieczne i higieniczne warunki do nauki;
 6. wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą;
 7. udzielającą uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przy współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną;
 8. umożliwiającą wszystkim uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum;
 9. prowadzącą działalność informacyjną i szkoleniową umożliwiającą absolwentom świadomy wybór dalszego kierunku kształcenia w zakresie szkoły średniej poprzez:
  1. organizowanie zajęć z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu, firm marketingowych, przedstawicielami szkół średnich;
  2. poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne;
  3. rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
 10. która we wszystkich działaniach kieruje się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
 11. Wychowuje uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.
 12. Kultywuje tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogicznei opiekuńczo – wychowawcze.
 13. Orientuje na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.
 14. Przygotowuje młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.
 15. Ustawicznie diagnozuje potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich bezpośrednich „klientów” szkoły.
 16. Statutowe cele szkoły realizowane są przez dyrektora, nauczycieli oraz uczniów w procesie lekcyjnym, działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.

 

 

Wizja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie

Nasz absolwent:

 1. ma szacunek dla własnego państwa jako dobra wspólnego;
 2. ma szacunek dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, przygotowuje się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego;
 3. zna swoje prawa obywatelskie, rozumie zasady demokratycznego państwa;
 4. jest prawy;
 5. rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu;
 6. jest tolerancyjny;
 7. rozumie, że różnice miedzy ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym człowieku stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go;
 8. potrafi samodzielnie zaplanować swoją przyszłość, swoje uczenie się, i staje się coraz bardziej samodzielny w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym;
 9. jest przedsiębiorczy i odpowiedzialny. Zna podstawowe zasady ekonomii;
 10. jest twórczy i optymistyczny, ukierunkowany na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
 11. potrafi sprawnie posługiwać się komputerem oraz mądrze korzystać z nowoczesnego i bogatego źródła wiedzy – internetu;
 12. jest gotowy do współpracy i pracy w zespole;
 13. jest gotowy do wysłuchania innych i brania pod uwagę ich punktów widzenia,
 14. zna dobrze jeden język obcy i potrafi się nim posługiwać;
 15. opanował programowe treści nauczania, posiada umiejętność samokształcenia i nawyki stałego doskonalenia;
 16. rozumie podstawowe procedury prawne;
 17. posiada ukierunkowane nawyki prozdrowotne i proekologiczne, jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem dróg publicznych.

Drogi dochodzenia do celu:

 1. twórcza realizacja programu nauczania, wdrażanie innowacji pedagogicznych oraz programów autorskich;
 2. dobre wyposażenie biblioteki szkolnej jako centrum informacji naukowej;
 3. udział uczniów w konkursach, turniejach wiedzy i umiejętności oraz olimpiadach przedmiotowych;
 4. organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie z możliwościami i potrzebami szkoły;
 5. promowanie uczniów uzdolnionych;
 6. współpraca ze szkołami średnimi /liceum, szkoły zawodowe/;
 7. organizacja kół przedmiotowych, kół zainteresowań wprowadzających zagadnienia prawne;
 8. organizowanie i sukcesywne doposażenie pracowni szkolnych;
 9. szkolenie nauczycieli do wykorzystywania środków multimedialnych w procesie dydaktycznym;
 10. rozwijanie sprawności fizycznej uczniów oraz nawyku zdrowego trybu życia poprzez:
 11. realizację zagadnień prozdrowotnych w procesie dydaktycznym;
 12. organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych;
 13. organizację masowych imprez sportowych oraz wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych turniejów sportowych;
 14. wyłanianie i promowanie artystycznych dokonań młodych twórców;
 15. organizowanie wyjazdów na spektakle teatralne, seanse kinowe, wystawy prac malarskich;
 16. organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych;
 17. zapewnienie zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny warunków do nauki;
 18. zatrudnienie pedagoga w celu prowadzenia profilaktyki uzależnień, kształtowania u uczniów postaw asertywnych, pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z okresem kształtowania osobowości.