Pedagog szkolny – mgr Beata Leluch

 „ W wychowaniu chodzi, bowiem o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, aby bardziej "był", a nie tylko więcej "miał" - aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, aby również umiał bardziej "być" nie tylko z "drugimi", ale także i "dla drugich."

Papież Jan Paweł II

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek    

8:00 – 13:15

Wtorek    

8:00 - 14:15

Czwartek    

8:00 – 14:15

Piątek    

8:00 – 14:15

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • chcesz podzielić się swoją radością sukcesem;
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;
 • nie czujesz się bezpiecznie, jesteś w konflikcie z rówieśnikami lub dorosłymi.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PEDAGOG SZKOLNY W ŚWIETLE PRAWA OŚWIATOWEGO

     Pedagog szkolny to stanowisko nauczyciela powołanego do sprawowania opieki wychowawczej nad młodzieżą w szkole i poza szkołą oraz do koordynowania współpracy z domem.

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku, gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Rola pedagoga:

 1. Koncepcja pracy ukierunkowana na przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym, uwypuklająca pracę dydaktyczno-wyrównawczą, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wszelką pomoc w zakresie skutecznego realizowania programu szkolnego.
 2. Koncepcja pracy uwypuklająca działalność interwencyjną, środowiskową i socjalną.  Przy takim ukierunkowaniu pedagog załatwia w szkole wiele spraw doraźnych, związanych z sytuacją bytową, wychowawczą i społeczną podopiecznych.
 3. Koncepcja pracy polegająca na przyjmowaniu roli koordynatora i mediatora w sprawach związanych z nauką i wychowaniem, organizowanie masowej działalności profilaktycznej i terapeutycznej. Dokonując wyboru takiej opcji pedagog szkolny nastawia się na szybkie ujawnienie i rozpoznanie sytuacji zagrażających dziecku w prawidłowym rozwoju, tkwiących w samym uczniu, jego rodzinie, w podejściu nauczyciela, a także wynikających z zaburzeń kontaktów rówieśniczych.
 4. Wspieranie oddziaływań wychowawczych rodziców, wychowawców i nauczycieli;
 5. Szacunku dla osób korzystających z pomocy;
 6. Zachowania dyskrecji powierzonych spraw;
 7. Obiektywizmu i równego traktowania osób i instytucji uczestniczących w procesie pomagania;
 8. Profesjonalizmu polegającego na podejmowaniu wszystkich koniecznych – dla udzielenia skutecznej pomocy – kroków;
 9. Poszanowania praw dziecka, pozostałych uczniów, rodziców i nauczycieli;
 10. Skoncentrowania swoich działań na sprawach wychowawczych dla ochrony młodzieży przed demoralizacją;
 11. Odpowiedzialności za wszystkie podejmowane działania.
 12. Poradnictwo i konsultacje udzielane wychowawcom i nauczycielom

 

Zasady ogólne:

W pracy pedagog przestrzega następujących zasad:

 1. Wspieranie oddziaływań wychowawczych rodziców, wychowawców i nauczycieli;
 2. Szacunku dla osób korzystających z pomocy;
 3. Zachowania dyskrecji powierzonych spraw;
 4. Obiektywizmu i równego traktowania osób i instytucji uczestniczących w procesie pomagania;
 5. Profesjonalizmu polegającego na podejmowaniu wszystkich koniecznych – dla udzielenia skutecznej pomocy – kroków;
 6. Poszanowania praw dziecka, pozostałych uczniów, rodziców i nauczycieli;
 7. Skoncentrowania swoich działań na sprawach wychowawczych dla ochrony młodzieży przed demoralizacją;
 8. Odpowiedzialności za wszystkie podejmowane działania.

 

Pomoc wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców:

Zadania pedagoga w tym obszarze obejmują:

 1. Poradnictwo i konsultacje udzielane wychowawcom i nauczycielom
  • Pomoc w analizie działań i sytuacji
  • Pomoc w planowaniu dalszych działań wychowawczych czy interwencyjnych
  • Pomoc w zwiększaniu skuteczności oddziaływań wychowawczych
  • Udzielanie informacji o innych instytucjach świadczących pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów i rodziców i pomoc w nawiązaniu z nimi kontaktu
  • Informowanie o możliwościach dalszego kształcenia młodzieży
 2. Podejmowanie wspólnych działań wspólnych wychowawcą i nauczycielem, gdy ten samodzielnie podjął wszystkie należne działania, wspólnych mimo to nie przyniosły one oczekiwanego skutku.
 3. Sygnalizowanie wychowawcom ujawnionych zagrożeń i należnych działań.
 4. Podejmuje interwencje wychowawcze w klasach, gdy wychowawca – nauczyciel jest stroną konfliktu. Interwencje mają charakter negocjacji lub inną formę i powinny zmierzać do rozwiązywania a nie ukrycia konfliktu. Działania te podejmuje samodzielnie po konsultacji z Dyrektorem lub na prośbę którejś ze stron konfliktu (uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektora). O tych działaniach pedagog powiadamia dyrektora szkoły. W przypadku ostrych konfliktów pedagog szkolny może zwrócić się o pomoc do specjalistów spoza szkoły.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci i młodzieży

Pedagog na terenie placówki udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom:

 1. W przypadku, gdy wychowawca wykorzystał swoje możliwości, a uczeń nadal potrzebuje pomocy i wyraża chęć skorzystania z pomocy pedagoga.
 2. W przypadku, gdy uczeń sam zwraca się o pomoc do pedagoga.
 3. Z własnej inicjatywy, jeśli uczeń przyjmie zaoferowaną pomoc.
 4. Ze wskazania poradni psychologiczno – pedagogicznej zawartego w opinii z badania przedstawionego szkole przez rodziców, w sprawach, które nie należą do obowiązków nauczycieli i wychowawcy.
 5. Na polecenie Dyrektora lub prośbę innych osób w tym rodziców.

Pomoc wychowawcza dla rodziców:

 1. Rozmowy indywidualne z rodzicami.
 2. Pedagogizacja rodziców w ramach zebrań oraz konsultacji.
 3. Prelekcje dla rodziców z osobami zaproszonymi z różnych instytucji współpracujących ze szkołą (z Policją, pracownikami PPP, itp.)
 4. Rozmowy z rodzicami w domu ucznia.
 5. Informowanie rodziców o formach i możliwościach pomocy poza szkołą.

Specyficzne zadania pedagoga:

 1. Ochrona dzieci i młodzieży przed demoralizacją, uszkodzeniem i zagrożeniem zdrowia psychicznego.
 2. Rozeznaje zagrożenia i potrzeby wychowawcze szkoły i środowiska, w którym szkoła działa.
 3. Działania w sytuacjach interwencyjnych.
 4. Współpracuje z nauczycielami odpowiedzialnymi za tworzenie i realizowanie szkolnych programów wychowawczych i profilaktycznych.
 5. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci, rodziców i nauczycieli.
 6. Wspiera Dyrekcję szkoły w zakresie spraw wychowawczych, planowania tych działań i określania potrzeb z tego zakresu.

Wyposażenie gabinetu:

Gabinet pedagoga spełnia następujące warunki:

 • gwarantuje możliwość intymności i poczucia bezpieczeństwa dla pedagoga i korzystających z pomocy;
 • gwarantuje możliwość nieskrępowanej rozmowy bezpośredniej;
 • gwarantuje możliwość ochrony danych osobowych i problemów osób korzystających z pomocy.

 

Największą wartością,

 której powinny być podporządkowane wszelkie poczynania pedagoga,

jest dziecko i jego dobro. I o tym nigdy nie należy zapominać!!!